เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีWeek 1


      
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย


ภาคเรียนที่    Quarter 2   ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สัปดาห์ที่  ๑ วันที่  ๔-๘สิงหาคม ๒๕๕๗                                                                              เวลาเรียน 1 คาบ (๑ ชั่วโมง / คาบ)

...................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ (ก่อนการเรียนรู้)
สาระสำคัญ :  การคาดเดาเรื่องราวที่จะเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ช่วยกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ว่าจะเป็นไป
อย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่
Big  Question :    นักเรียนคิดว่าพยัญชนะไทยมีความสำคัญอย่างไร ?
เป้าหมายย่อย :    สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน   มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
โจทย์
 
กิจกรรมที่ได้ทำในวันปิดภาคเรียน

คำถาม:
 ในระหว่างวันหยุดที่ผ่านมานักเรียนนักเรียนได้ประทับใจอะไรบ้างที่สุด?
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
- Show and Share เรื่องเล่าความประทับใจ
- Wall Thinking ผลงานการเขียนบันทึกและวาดภาพประกอบ
-พฤติกรรมสมอง จากการฟังเรื่องราวความทุกข์ของเพื่อนๆ  
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
ภาพ/เรื่องเล่าประสบการณ์ของครู

ขั้นนำ
-ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงวันปิดภาคเรียนที่ผ่านมา

ชง : ครูนำนิทานเรื่อง “ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันนะ” เล่าให้นักเรียนฟัง
เชื่อม : ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม ดังนี้
- จากนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้าง
- นักเรียนชอบตัวละครตัวใด เพราะเหตุใดจึงชอบ
ใช้
  นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจหรือกิจกรรมที่ทำในช่วงปิดเรียนลงในกระดาษ A4
ขั้นสรุป   
  นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน ให้เพื่อนและครูฟัง

ชิ้นงาน
-วาดภาพกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนลงในกระดาษ A4
ภาระงาน
สามารถนำเสนอเรื่องราวที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถบอกชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่นักเรียนได้อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้
สามารถเขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเขียนบันทึกได้
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
ทบทวนความรู้
คำถาม:
 -นักเรียนรู้จักพยัญชนะตัวอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
-
- Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
- show and share

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
นิทานพยัญชนะไทย

ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นสอน
ชง : ครูนำวิดีโอคลิปนิทานเกี่ยวกับพยัญชนะไทยให้นักเรียนดู
เชื่อม :
- ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม “จากวิดีโอคลิปนิทานเรื่องนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะไทย ก-
ใช้
  นักเรียนวาดภาพตัวละครจากคลิปนิทานที่ได้ดู
ขั้นสรุป   
  - นักเรียนเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ลงในสมุดงาน

ชิ้นงาน
- วาดภาพตัวละครจากวิดีโอคลิปนิทานที่ดู
ภาระงาน
- สามารถทบทวนพยัญชนะไทยได้ทุกตัวอักษร
- สามารถอธิบายเกี่ยว กับพยัญชนะไทยได้

ความรู้
สามารถวาดภาพตัวละครจากวิดีโอคลิปนิทานที่ดู
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
ทบทวนความรู้
(พยัญชนะไทย)

คำถาม:
 -
ครูกระตุ้นการคิดของนักเรียนด้วยคำถาม
“ นักเรียนคิดว่า กอ จะเป็นกออะไร นอกเหนือจาก ก.เอ๋ย ก.ไก่”

เครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง


บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
นิทานพยัญชนะไทย

ขั้นนำ
ขั้นนำ  
นักเรียนและครูทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง :
- นักเรียนอ่านทบทวนพยัญชนะไทย ก – ฮ
- ครูกระตุ้นการคิดของนักเรียนด้วยคำถาม
“ นักเรียนคิดว่า กอ จะเป็นกออะไร นอกเหนือจาก ก.เอ๋ย ก.ไก่”
เชื่อม : ครูแจกบัตรพยัญชนะไทย (ก-ฮ) ให้นักเรียนคน ละ ๑ แผ่น แล้วให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอว่านักเรียนได้บัตรคำพยัญชนะไทยตัวใด
ใช้ : ครูให้นักเรียนวาดภาพ ประกอบพยัญชนะไทยจากบัตรคำของนักเรียน พร้อมระบายสี
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้


ชิ้นงาน
-วาดภาพจากบัตรคำพยัญชนะไทยลงในสมุดงาน
- ภาระงาน
-สามารถพูดอธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพยัญชนะไทยได้
- สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในทำงานได้

ความรู้
วาดภาพจากบัตรคำพยัญชนะไทยลงในสมุดงาน

ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
แนะนำหนังสือนิทานพยัญชนะและคาดเดาเรื่องราว

คำถาม:
-ให้นักเรียนดูและใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”


เครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง


บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
นิทานพยัญชนะไทย

ขั้นนำ
ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่นักเรียนทำเมื่อวันที่ผ่านมา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานและการนำเสนอผลงาน

ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือ (นิทานพยัญชนะไทย) ให้นักเรียนดูและใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
เชื่อม :
- ครูแนะนำชื่อหนังสือนิทานให้นักเรียนทราบ
 - ครูกระตุ้นด้วยการใช้คำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไร”
-นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็น
ใช้  : นักเรียนวาดภาพประกอบจากการคาดเดาเรื่อง
ขั้นสรุป     
ครูสุ่มนักเรียน ๓ คน นำเสนอหน้าชั้นเรียน

ชิ้นงาน
-วาดภาพประกอบการคาดเดาเนื้อเรื่องลงในกระดาษ A4
 - ภาระงาน
 - สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้อย่างสมเหตุ-  สมผล ตรงตามเนื้อเรื่องหรือใกล้เคียงได้
- สามารถพูดอธิบายถึงลักษณะ และรูปแบบของพยัญชนะแต่ละตัวได้

ความรู้
วาดภาพประกอบการคาดเดาเนื้อเรื่องได้
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
ศุกร์
โจทย์
-สรุปและวางแผนการเรียนรู้

คำถาม:
-นักเรียนจะเขียนสรุปพยัญชนะ ก-ง ได้อย่างไร


เครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
นิทานพยัญชนะไทย

ขั้นนำ
ขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง : นักเรียนนำเสนอภาพประกอบจากการคาดเดาเรื่อง
เชื่อม :
- ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาในสัปดาห์
(นิทาน คลิป พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์)
- ครูทบทวนสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ใช้
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 นักเรียนนำเสนอ Mind mapping สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
- Mind mapping  กิจกรรมการเรียนรู้
 - ภาระงาน
 - สามารถพูดอธิบาย และทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาในสัปดาห์ได้

ความรู้
-สามารถพูดอธิบาย และทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาในสัปดาห์ได้
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ ๑ พี่ ป.1 รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาโรงเรียน ครูและนักเรียนเริ่มต้นด้วยการสนทนาทักทายเล่าเรื่องประทับใจตอนปิด Quarter ๑ โดยพี่เซนบอกว่าได้ไปทะเลกับพ่อแม่และน้องพี่อิมได้ไปสระบุรีไปเที่ยวเจอลิงเยอะมากเลยค่ะ พี่โอเปิ้ลไ้ไปเที่ยวต่างประเทศไปกับครอบครัวสนุกมากค่ะ จากนั้นครูได้เล่านิทานให้ฟังให้กับพี่ๆ ป.1 ฟัง และให้พี่ ป.1 ได้แต่งนิทานและวาดภาพความประทับใจในช่วงปิดเรียน วันต่อมาครูได้ทบทวนพยัญชนะ ก-ฮ ให้พี่ๆท่อง ก-ฮ หลังจากนั้นครูให้พี่ๆ ป.1 เขียนพยัญชนะ ก- ฮ ลงบนสมุดไและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องหลักภาษาที่ได้เรียนใน Quarter ๑ และให้นักเรียนเขียน Mind mapping ก่อนเรียนวันต่อมาครูให้พี่ๆป.1 ทำการ์ดวันแม่พี่ๆต่างตื่นเต้นดีใจที่จะได้มอบการ์ดวันแม่ให้กับแม่ของตัวเอง พี่โปเต้: หนูจะเขียนให้แม่อ่านว่าหนูรักแม่ พี่หยิน:หนูอยู่กับย่าแต่หนูก็จะเขียนให้ย่าหนูอ่านหฯนูจะตั้งใจเรียน พี่ออย:หนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน เห็นความตั้งใจของพี่ๆหลายๆคนถึงแม้จะเขียนคำไม่ถูกพี่ๆก็จะสะกด นอกจากคำไหนที่เขียนหรือสะกดไม่ได้จริงๆก็จะมาถามคุณครูว่าเขียนยังไงเห็นความพยายามของพี่ๆทุกคนค่ะ

    ตอบลบ