เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีWeek 4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  2  ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่  ๔  วันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                  เรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)

 หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ  (ซ – ฏ)
สาระสำคัญ :  พยัญชนะไทย (ซ – ฏ) มีความสำคัญในการประสมคำ ทำให้คำมีความหลากหลายและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และนิทานพยัญชนะก็เป็นวรรณกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการประสมคำ จากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่าน อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานพร้อมแทรกข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
Big  Question :    พยัญชนะไทย (ซ– ฏ) เกี่ยวข้องกับนิทานที่เราได้ฟังและอ่านอย่างไรบ้าง และสามารถนำสิ่งใดจากนิทานมาปรับใช้ได้บ้าง
เป้าหมายย่อย :   นักเรียนสามารถอ่านคำ และเรื่องราวในนิทานพยัญชนะ (ซ – ฏ) ได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าและวาดภาพเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบได้ เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและการฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะไทย เรื่อง นิทานตัว ซ
คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะขึ้นต้นด้วย  ซ  มีคำว่าอะไรบ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะไทย เรื่อง นิทานตัว ซ
ขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง : ครูวาดภาพบนกระดาน แล้วตั้งคำถามว่า ภาพนี้มาจากพยัญชนะไทยตัวอะไร กับ สระอะไรนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม :
- ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียน“พยัญชนะไทย ซ มาวางไว้ใกล้กับสระอา จะออกเสียงว่าอย่างไร”
- ครูนำคำว่าซามาแต่งประโยคพร้อมทั้งวาดภาพประกอบบนกระดาน
ใช้ : นักเรียนเขียนคำที่มี ซ เป็นอักษรนำที่นักเรียนรู้จักมาคนละ ๕ คำมาแต่งประโยคและวาดภาพประกอบ
ขั้นสรุป   
 ครูตรวจงานและสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชิ้นงาน
-เขียนคำที่มี ซ เป็นอักษรนำที่นักเรียนรู้จักมาคนละ ๕ คำมาแต่งประโยคและวาดภาพประกอบลงในสมุด
 ภาระงาน
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว ฌ
คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ฌ ได้อย่างไรและสามารถนำมาประสมกับพยัญชนะตัวไหนได้บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว ฌ
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นสอน
ชง : ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว ฌ ครูเล่านิทานประกอบภาพให้นักเรียนฟัง (ครูวาดภาพมาติดบนกระดาน)
เชื่อม : ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และมีตัวละครชื่ออะไรบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการจากนิทาน ตัว ฌ
 
ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วม Show and Share นำเสนอชิ้นงาน

ชิ้นงาน
-เขียนชื่อตัวละครและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการจากนิทาน ตัว ฌ ลงในกระดาษ A4
 ภาระงาน
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


                                     
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ เรื่อง นิทานตัว ญ
คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ญ ได้อย่างไรและสามารถนำมาประสมกับพยัญชนะตัวไหนได้บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทานพยัญชนะ เรื่อง   นิทานตัว ญ


ขั้นนำ  
นักเรียนและครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง : ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มชาย/หญิง แล้วให้นักเรียนเล่นเกมหาภาพประกอบนิทานโดยครูเป็นผู้กำหนดคำให้
เชื่อม :
 - ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้าง”
 - ครูและนักเรียนร่วมอ่านนิทาน เรื่อง   นิทานตัว ญ พร้อมทั้งครูสอดแทรกคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียนเป็นระยะ
ใช้
ครูให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัว ญ และวาดภาพประกอบ
ขั้นสรุป   
 ครูตรวจงานและสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล


ชิ้นงาน
-เขียนคำที่มีตัว ญ และวาดภาพประกอบลงในสมุดงาน
 ภาระงาน
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว ฎ
คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ญ ได้อย่างไรและสามารถนำมาประสมกับพยัญชนะตัวไหนได้บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะเรื่อง นิทานตัว ฎ
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนชิ้นงานที่ทำในวันที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง : ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง ตัว ฎ บนกระดานพร้อมกัน
เชื่อม :
- ครูให้นักเรียนร้องเพลงพยัญชนะ ฎ แล้วครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ฎ บ้าง
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนเขียนคำที่มีพยัญชนะ ฎ  พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
  
ขั้นสรุป     
ครูสอบถามการคาดเดาเนื้อเรื่องเป็นรายบุคคล

ชิ้นงาน
-เขียนคำที่มีพยัญชนะ ฎ  พร้อมทั้งวาดภาพ ประกอบลงในสมุดงา
 ภาระงาน
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ
                      

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
ศุกร์
โจทย์
- พยัญชนะ  ฏ
- สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะ ฏได้อย่างไรและสามารถนำมาประสมกับพยัญชนะตัวไหนได้บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะเรื่อง นิทานตัว ฏขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ขั้นสอน
ชง : ครูให้นักเรียนร้องเพลงพยัญชนะ ฎ
เชื่อม :
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า พยัญชนะ ฎ กับ ฏ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง
ใช้ : - ครูให้นักเรียนคัดพยัญชนะ ฏ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑๐ บรรทัด
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 ครูสุ่มนักเรียน ๓ คน นำเสนอ mind mapping สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
-
 ภาระขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ขั้นสอน
ชง : ครูให้นักเรียนร้องเพลงพยัญชนะ ฎ
เชื่อม :
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า พยัญชนะ ฎ กับ ฏ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง
ใช้ : - ครูให้นักเรียนคัดพยัญชนะ ฏ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑๐ บรรทัด
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 ครูสุ่มนักเรียน ๓ คน นำเสนอ mind mapping สรุปองค์ความรู้งาน
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น