เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีWeek10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  2   ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่  ๑๐  วันที่  ๖ – ๑๐   ตุลาคม  ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                               เรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานพยัญชนะ(ก-ฮ)
 หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะไทย
สาระสำคัญ :  พยัญชนะไทย มีความสำคัญในการประสมคำ ทำให้คำมีความหลากหลายและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และนิทานพยัญชนะก็เป็นวรรณกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการประสมคำ จากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่าน อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานพร้อมแทรกข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
Big  Question :    พยัญชนะไทยเกี่ยวข้องกับนิทานที่เราได้ฟังและอ่านอย่างไรบ้าง และสามารถนำสิ่งใดจากนิทานมาปรับใช้ได้บ้าง
เป้าหมายย่อย :    นักเรียนสามารถอ่านคำ และเรื่องราวในนิทานพยัญชนะได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าและวาดภาพเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบได้ เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและการฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
 คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้พยัญชนะอะไรบ้างใน Q 2 นี้
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่อง นิทานพยัญชนะ
ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทักทายกันและกัน และทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำมาทั้งหมดตลอดทั้ง Quarter
ขั้นสอน
ชง :
- ครูนำชาร์ตเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter มาให้นักเรียนดูและสุ่มนักเรียนอ่าน
เชื่อม :
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับแต่ละเรื่องโดยให้นักเรียนช่วยเล่าเรื่องสั้นๆ
- ครูถามต่อด้วยคำถาม “แต่ละเรื่องเราได้เรียนพยัญชนะอะไรบ้าง” โดยนักเรียนระดมความคิดเห็นร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ใช้ :
  นักเรียนเขียนเรื่องและพยัญชนะที่ได้เรียนรู้ของแต่ละเรื่องลงในสมุดงาน
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้

ชิ้นงาน
- สรุปเรื่องและสระที่ได้เรียนรู้
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ

                                                  
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
Mind mapping สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้พยัญชนะอะไรบ้างใน Q 2 นี้
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่อง นิทานพยัญชนะ
ขั้นนำ  
ทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง :
- ครูสุ่มเลือกงานของนักเรียนจากภาระงานเมื่อวาน  เพื่อให้นักเรียนนำเสนอและเพื่อนๆ เสนอแนะเพิ่มเติม
เชื่อม :
- ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนรู้เราจะนำเสนอในรูปแบบของ Mind mapping
ได้อย่างไรเพื่อให้คนอื่นเข้าใจ
- นักเรียนเสนอแนะ  และระดมความคิดร่วมกันเพื่อทำเค้าร่างของ  Mind mapping สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
  นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ Mind mapping หลังเรียน
ขั้นสรุป   
  ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรมในวันนี้

ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องเรื่องใหม่ตามจินตนาการ
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ-ศุกร์
โจทย์
สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากนิทาน และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่องสรุปองค์ความรู้
- Brainstorm สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านนิทาน
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนทักทายกัน  และทบทวนกิจกรรมเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นภาษาพูดในการนำเสนอได้อย่างไร”
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
เชื่อม
- นักเรียนซ้อมเตรียมนำเสนอองค์ความรู้หลังเรียน
ใช้
นักเรียนนำเสนอองค์ความรู้หลังเรียน  โดยครูและเพื่อนๆ ให้คำแนะนำ
ขั้นสรุป     
ร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้
 -นักเรียนทบทวนพยัญชนะที่เรียนใน Quarter นี้
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้ชิ้นงาน
- นำเสนองค์ความรู้
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น