เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีWeek 3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  2   ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่  ๓  วันที่  ๑๘ – ๒๒   สิงหาคม  ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                    เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)

 
 หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ (ฆ-ช)
สาระสำคัญ :  พยัญชนะไทย มีความสำคัญในการประสมคำ ทำให้คำมีความหลากหลายและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และนิทานพยัญชนะก็เป็นวรรณกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการประสมคำ จากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่าน อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานพร้อมแทรกข้อคิดในเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเอาใจใส่ดูแลกัน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้
Big  Question :    พยัญชนะไทย (ฆ – ช) เกี่ยวข้องกับนิทานที่เราได้ฟังและอ่านอย่างไรบ้าง และสามารถนำสิ่งใด
จากนิทานมาปรับใช้ได้บ้าง
เป้าหมายย่อย :   นักเรียนสามารถอ่านคำอ่านคำ และเรื่องราวในนิทานพยัญชนะ (ฆ-ช) ได้ แจกลูกคำ สะกดคำ และประสมคำในมาตราแม่ ก กา ได้ สามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและการฟัง และนำสิ่งที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตได้
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว
คำถาม:
นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนหน้าปกหนังสือนิทานเล่มนี้
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
หนังสือ นิทานพยัญชนะไทย
เรื่อง นิทานตัว
 ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือนิทานให้นักเรียนดูพร้อมทั้งตั้งคำถามว่า
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนหน้าปกหนังสือนิทานเล่มนี้
- นักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว ฆ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม
-ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยคำถาม
นักเรียนชื่นชอบตัวละครใดในนิทานเรื่องนี้”
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครที่ชื่นชอบและวาดภาพประกอบลงในสมุดงาน
ขั้นสรุป   
  ครูตรวจงานและสอบถามความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชิ้นงาน
-คำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ฆ พร้อมภาพประกอบลงในสมุดงาน
- ภาระงาน
- สิ่งที่แสดงถึงความเข้าใจ
 - สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม

ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง งูงับเงาะ
คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะขึ้นต้นด้วย  ง งู มีคำว่าอะไรบ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
-หนังสือ นิทานพยัญชนะไทย
เรื่อง งูงับเงาะ

 ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงแผ่นนิทานบนกระดานให้นักเรียนดูพร้อมทั้งตั้งคำถามว่า “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  งู งับ เงาะ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม
-ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยคำถาม
นักเรียนชื่นชอบตัวละครใดในนิทานเรื่องนี้”
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครที่ชื่นชอบและวาดภาพประกอบลงในสมุดงาน

ขั้นสรุป   
  ครูตรวจงานและสอบถามความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชิ้นงาน
-คำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ง พร้อมภาพประกอบลงในสมุดงาน
- ภาระงาน
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม

ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว

คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะขึ้นต้นด้วย  จ จาน มีคำว่าอะไรบ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะเรื่อง นิทานตัว จ

ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือนิทานให้นักเรียนดูพร้อมทั้งตั้งคำถามว่า
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนหน้าปกหนังสือนิทานเล่มนี้
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว จ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม
-ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยคำถาม
นักเรียนชื่นชอบตัวละครใดในนิทานเรื่องนี้”
ใช้ : ครูให้นักเรียนตั้งชื่อตัวละครคนละ ๕ ชื่อโดยมีพยัญชนะ จ เป็นอักษรนำและวาดภาพประกอบลงในสมุดงาน
ขั้นสรุป   
  ครูตรวจงานและสอบถามความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชิ้นงาน
-ตั้งชื่อตัวละคร ๕ ชื่อ พร้อมทั้งวาดภาพตัวละครลงในสมุด
- ภาระงาน
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว

คำถาม:
นักเรียนรู้จักพยัญชนะขึ้นต้นด้วย  ฉ  มีคำว่าอะไรบ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะเรื่อง นิทานตัว จ

ขั้นนำ
ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่นักเรียนทำเมื่อวันที่ผ่านมา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานและการนำเสนอผลงาน
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือ (นิทานพยัญชนะไทย นิทานตัว ฉ ) ให้นักเรียนดูและใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง”
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว ฉ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม
-ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยคำถาม
นักเรียนชื่นชอบตัวละครใดในนิทานเรื่องนี้”
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครพร้อมทั้งวาดภาพตัวละครตามจินตนาการลงในสมุดงาน
ขั้นสรุป     
ครูและนักเรียนร่วม Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน
-วาดภาพประกอบการคาดเดาเนื้อเรื่องลงในสมุดงาน
- ภาระงาน
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
ศุกร์
โจทย์
- นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว
- สรุปองค์ความรู้


คำถาม:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
-หนังสือนิทานพยัญชนะเรื่อง นิทานตัว ช

ขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ขั้นสอน
ชง : ครูเล่านิทานพยัญชนะไทย เรื่อง ตัว ช ให้นักเรียนฟังพร้อมกับสอดแทรกคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดเป็นระยะ
เชื่อม : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้าง
- นักเรียนรู้จักคำใดที่มีพยัญชนะ ช เป็นตัวประกอบที่นอกเหนือจากในบทเรียน
- ครูทวนถามถึงกิจกรรมที่ผ่านมาอีกครั้ง
ใช้ :
- ครูให้นักเรียนเขียนคำที่มีพยัญชนะ ช คนละ ๕ คำ
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 ครูตรวจงานและสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชิ้นงาน
-ที่มีพยัญชนะ ช คนละ ๕ คำ ลงในสมุดงาน
- สรุปองค์ความรู้ Mind mapping  ลงในกระดาษ A4

 ภาระงาน
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น