เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีWeek 8


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter    ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่  ๘  วันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน   ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                          เรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานพยัญชนะ(ก-ฮ)
 หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ  (ฟ – ร)
สาระสำคัญ :  พยัญชนะไทย (ฟ – ร) มีความสำคัญในการประสมคำ ทำให้คำมีความหลากหลายและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และนิทานพยัญชนะก็เป็นวรรณกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการประสมคำ จากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่าน อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานพร้อมแทรกข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
Big  Question :    พยัญชนะไทย (ฟ – ร) เกี่ยวข้องกับนิทานที่เราได้ฟังและอ่านอย่างไรบ้าง และสามารถนำสิ่งใดจากนิทานมาปรับใช้ได้บ้าง
เป้าหมายย่อย :   นักเรียนสามารถอ่านคำ และเรื่องราวในนิทานพยัญชนะ (ฟ – ร) ได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าและวาดภาพเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบได้ เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและการฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง ฟ้า ฟู่ ฟ่า
- คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่อง นิทานพยัญชนะ
เรื่อง เรื่อง ฟ้า ฟู่ ฟ่า


ขั้นนำ
 ครูทบทวนโดยการให้นักเรียนอ่านนิทาน ที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง : ครูเสนอนิทานเรื่อง ฟ้า ฟู่ ฟ่า บนหน้ากระดาน ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ๑รอบ
เชื่อม :
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
- ครูช่วยเขียนคำที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้บนกระดานแล้วครูฝึกนักเรียนสะกดอ่านคำ ๑ รอบ
ใช้ : นักเรียนเขียนคำและวาดภาพประกอบพร้อมกับลากเส้นโยงคำประกอบภาพจากกระดาน

ขั้นสรุป     
 ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ฟ ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด

ชิ้นงาน
-เขียน คำ ศัพท์ที่มีพยัญชนะ ฟ ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


                                                  
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว ภ
- คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”

ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่อง นิทานพยัญชนะ
เรื่อง เรื่อง
นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว ภ

ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นสอน
ชง :
- ครูนำแผ่นกระดาษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานตัว ภ ติดไว้บนกระดาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นพยัญชนะไทยตัวใดมีจำนวนมากที่สุด”
เชื่อม :
- ครูพานักเรียนอ่านนิทานตัว ภ บนกระดาน
- ครูให้นักเรียนร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า นักเรียนเห็นคำใดบ้างที่มีพยัญชนะ ภ (ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนเสนอบนกระดาน)
 ใช้ : ครูให้นักเรียนคัดคำที่นักเรียนนำเสนอบนกระดาน ตัวบรรจงเต็มบรรทัด คำละ ๕ จบ
ขั้นสรุป   
ครูตรวจงานและสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชิ้นงาน
-คัดคำที่มีพยัญชนะ ภ คำละ ๕ จบ ลงในสมุดงาน
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง แมว มอง มด
- คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่อง นิทานพยัญชนะ
เรื่อง เรื่อง  แมว มอง มดขั้นนำ
 ครูทบทวนโดยการให้นักเรียนอ่านนิทาน ที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง : ครูเสนอนิทานเรื่อง แมว มอง มด บนหน้ากระดาน ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ๑ รอบ
เชื่อม :
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
- ครูช่วยเขียนคำที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้บนกระดานแล้วครูฝึกนักเรียนสะกดอ่านคำ ๑ รอบ
ใช้ : นักเรียนเขียนคำและวาดภาพประกอบพร้อมกับลากเส้นโยงคำประกอบภาพจากกระดาน

ขั้นสรุป     
 ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ม ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด

ชิ้นงาน
-เขียน คำ ศัพท์ที่มีพยัญชนะ ม ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
-นิทานพยัญชนะไทยเรื่อง ยาย เยี่ยม ย่า
- คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
เรื่อง เรื่อง  นิทานพยัญชนะไทยเรื่อง ยาย เยี่ยม ย่าขั้นนำ
 ครูทบทวนโดยการให้นักเรียนอ่านนิทาน ที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง : ครูเสนอนิทานเรื่อง ยาย เยี่ยม ย่า บนหน้ากระดาน ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ๑รอบ
เชื่อม :
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
- ครูช่วยเขียนคำที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้บนกระดานแล้วครูฝึกนักเรียนสะกดอ่านคำ ๑ รอบ
ใช้ : ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวาดภาพเกี่ยวกับคำที่มีพยัญชนะ ย  ขึ้นต้น โดยครูบอกและคิดขึ้นเอง นักเรียนนำเสนอโดยการสะกดอ่านออกเสียงพร้อมกัน
ขั้นสรุป     
 ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ย ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด
ชิ้นงาน
-เขียน คำ ศัพท์ที่มีพยัญชนะ ย ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ

Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
ศุกร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง (ดาว)เรืองรำ
- สรุปองค์ความรู้
- คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่อง นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานพยัญชนะ
เรื่อง (ดาว)เรืองรำ
ขั้นนำ 
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงเนื้อเรื่องนิทานพยัญชนะไทยเรื่อง (ดาว)เรืองรำ ให้นักเรียนดูบนกระดานครูให้นักเรียนอ่านนิทานตามครู
เชื่อม :
-ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม “จากเรื่องนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง”
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง
ใช้ :
- ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่มีพยัญชนะ ร
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 ครูสุ่มนักเรียน ๓ คนออกมานำเสนอ  Mind mapping  หน้าชั้นเรียน
ชิ้นงาน
- เขียนชื่อเพื่อนที่มีพยัญชนะ ร ลงในสมุดงาน
- Mind mapping  กิจกรรมการเรียนรู้

ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ                                                  
                                                  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น