เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีWeek 5


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter 2   ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่  ๕  วันที่  ๑– ๕ กันยายน  ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                              เรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานพยัญชนะ (ก-ฮ)
 หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ (ฐ-ด)
สาระสำคัญ :  พยัญชนะไทย (ฐ- ด) มีความสำคัญในการประสมคำ ทำให้คำมีความหลากหลายและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และนิทานพยัญชนะก็เป็นวรรณกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการประสมคำ จากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่าน อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานพร้อมแทรกข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
Big Question:    พยัญชนะไทย (ฐ -ด) เกี่ยวข้องกับนิทานที่เราได้ฟังและอ่านอย่างไรบ้าง และสามารถนำสิ่งใดจากนิทานมาปรับใช้ได้บ้าง        
เป้าหมายย่อย :    นักเรียนสามารถอ่านคำ และเรื่องราวในนิทานพยัญชนะ (ฐ -ด) ได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าและวาดภาพเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบได้ เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและการฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง นิทานตัว ฐ
คำถาม:
นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ฐ  บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะ นิทานตัว ฐ

ขั้นนำ   
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือนิทานให้นักเรียนดูพร้อมกับตั้งคำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียนว่า
- นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ฐ  บ้าง
- นักเรียนรู้จักคำที่มีพยัญชนะ ฐ ที่ใดบ้างนอกเหนือจากบทเรียน
เชื่อม
  ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าพยัญชนะ ฐ มีลักษณะคล้ายพยัญชนะไทยตัวใดบ้าง
- นักเรียนเห็นพยัญชนะ ฐ แล้วนึกถึงอะไร
ใช้ : ครูให้นักเรียนแยกลักษณะรูปร่างของพยัญชนะ ฐ ว่าแต่ละส่วนมีลักษณะคล้ายกับพยัญชนะไทยตัวใดบ้างแล้ววาดภาพเกี่ยวกับพยัญชนะที่แยกได้รวมทั้งพยัญชนะ ฐ ด้วย
 ขั้นสรุป   
  ครูตรวจงานและสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล


ชิ้นงาน
-เขียนพยัญชนะไทยที่คล้าย ฐ พร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุดงาน
 ภาระขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง
งาน
- สามารถอธิบายเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ เรื่อง นิทานตัว ฑ
คำถาม:
นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ฑ  บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะ นิทานตัว ฑ

ขั้นนำ  
ครูทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้ว ให้นักเรียนบอกคำศัพท์พร้อมบอกความหมายคนละ ๑ คำ
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือนิทานตัว ฑ ให้นักเรียนดูพร้อมกับตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไรจากหน้าปกหนังสือนิทานเล่มนี้
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว ฑ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร และมีชื่อตัวละครอะไรบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครในนิทานและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการ
ขั้นสรุป   
  ครูตรวจงานและสอบถามความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน
ชิ้นงาน
-เขียนพยัญชนะไทยที่คล้าย ฐ พร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุดงาน


ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ เรื่อง ตัว ฒ
คำถาม:
นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ฒ  บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะ นิทานตัว ฒ

ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงหนังสือนิทานเรื่อง ตัว ณ ให้นักเรียนดูพร้อมกับตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไรจากหน้าปกหนังสือนิทานเล่มนี้
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว ณ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม         
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร และมีชื่อตัวละครอะไรบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครในนิทานและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการ
ขั้นสรุป   
  ครูสุ่มนักเรียน ๕ คน นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ชิ้นงาน
- เขียนชื่อตัวละครในนิทานและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการ
ลงในกระดาษ A4
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ เรื่อง ตัว ณ
คำถาม:
นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ณ บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะ นิทานตัว ณ

ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง : ครูแสดงแผ่นรูปภาพเกี่ยวกับนิทานตัว ฒ ให้นักเรียนดูพร้อมกับตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไรจากภาพนี้
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทานตัว ฒ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม         
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร และมีชื่อตัวละครอะไรบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนเขียนชื่อตัวละครในนิทานและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการ
ขั้นสรุป   
  ครูสุ่มนักเรียน ๕ คน นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนชิ้นงาน
- เขียนชื่อตัวละครในนิทานและวาดภาพตัวละครตามจินตนาการ
ลงในกระดาษ A4
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯDay (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
ศุกร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ เรื่อง ตัว ด
- สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
นักเรียนเห็นคำไหนที่มีพยัญชนะ  ตัว ด บ้าง
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- หนังสือนิทานพยัญชนะ นิทานตัว ด

ขั้นนำ 
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ขั้นสอน
ชง : ครูให้นักเรียนร้องเพลงพยัญชนะ ด แล้วถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากบทเพลงนี้
เชื่อม : - ครูแสดงหนังสือนิทาน ตัว ด ให้นักเรียนดู ครูเล่าเรื่องและมีคำถามสอดแทรกทุกระยะ
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง
ใช้ :
 - ครูให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่มีพยัญชนะ ด ๕คน
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 ครูให้การบ้านนักเรียนเขียนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของที่ขึ้นด้วยพยัญชนะ ด ๒๐ ชื่อ
ชิ้นงาน
- เขียนชื่อเพื่อนที่มีพยัญชนะ ด ๕ คนลงในสมุดงาน
- Mind mapping  กิจกรรมการเรียนรู้
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น