เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดี



Week 6


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter  2   ปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่  ๖  วันที่  วันที่๘-๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                     เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : นิทานพยัญชนะ(ก-ฮ)
 



หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  นิทานพยัญชนะ  (ต – น)
สาระสำคัญ :  พยัญชนะไทย (ต – น) มีความสำคัญในการประสมคำ ทำให้คำมีความหลากหลายและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และนิทานพยัญชนะก็เป็นวรรณกรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการประสมคำ จากพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความสนใจให้เด็กอยากอ่าน อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานพร้อมแทรกข้อคิดที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้
Big  Question :    พยัญชนะไทย (ต– น) เกี่ยวข้องกับนิทานที่เราได้ฟังและอ่านอย่างไรบ้าง และสามารถนำสิ่งใดจากนิทานมาปรับใช้ได้บ้าง
เป้าหมายย่อย :   นักเรียนสามารถอ่านคำ และเรื่องราวในนิทานพยัญชนะ (ผ – ภ) ได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าและวาดภาพเพื่อให้ผู้อื่นรับทราบได้ เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและการฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
จันทร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
นิทาน เรื่องเต่า เตาะ แตะ
คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน เรื่องเต่า เตาะ แตะ

ขั้นนำ  
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง :
  ครูแสดงหนังสือนิทานเรื่อง เต่า เตาะ แตะ ให้นักเรียนดู “พร้อมกับตั้งคำถามว่า นักเรียนสังเกตเห็นอะไร”
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทาน เรื่อง เต่า เตาะ แตะ ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ใช้ :
  ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ต พร้อมภาพ ประกอบ
ขั้นสรุป   
  ครูตรวจงานและสอบถามความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน

ชิ้นงาน
- ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ต พร้อมภาพ ประกอบ
ลงในสมุดงาน
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ



Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
อังคาร
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
 เรื่อง  โถ ถือ เถา ถู
คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน โถ ถือ เถา ถู

ขั้นนำ  
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ขั้นสอน
ชง :
  ครูแสดงหนังสือนิทานเรื่อง โถ ถือ เถา ถู ให้นักเรียนดู “พร้อมกับตั้งคำถามว่า นักเรียนสังเกตเห็นอะไร”
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือ เรื่อง  นิทาน เรื่อง โถ ถือ เถา ถู ครูอ่านให้นักเรียนฟัง
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ใช้ : นักเรียนเล่นเกมต่อตัวคำจากพยัญชนะ ตัว ถ.ถุง
ขั้นสรุป   
  ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ถ พร้อมภาพ ประกอบ

ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์ที่มีพยัญชนะ ถ พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุดงาน
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พุธ
โจทย์
นิทานพยัญชนะ
เรื่อง ทองท่องเที่ยว
คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน ทองท่องเที่ยว


ขั้นนำ   
นักเรียนและครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง :
- ครูเสนอนิทานเรื่อง ทองท่องเที่ยวบนหน้ากระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันคาดเดาเหตุในนิทาน
เชื่อม :
 - ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ๑รอบ
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้จักตัวละครตัวไหนบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูช่วยเขียนคำที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้บนกระดานแล้วครูฝึกนักเรียนสะกดอ่านคำ ๑ รอบ
ใช้ : ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับกระดาษ A4  ๑ แผ่นและปากกา ๑ ด้าม  จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ท ทหารนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป   
  ครูสรุปจำนวนคำของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่มีจำนวนคำมากสามารถเลือกภาพจากนิทานเพื่อระบายสีและฝึกอ่าน

ชิ้นงาน
- ภาระงาน/ชิ้นงาน
เขียน คำ ศัพท์ที่มีพยัญชนะ ท ทหาร ขึ้นต้น พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุด
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ


Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
เรื่อง  ธูป ธิดา ธานี

คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน ธูป ธิดา ธานี






ขั้นนำ
- ครูทบทวน  โดยการให้นักเรียนอ่านนิทาน ที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ขั้นสอน
ชง :
- ครูเสนอนิทานเรื่อง ธูป ธิดา ธานีบนหน้ากระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันคาดเดาเหตุในนิทาน
เชื่อม :
- ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ๑รอบ
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้จักตัวละครตัวใดบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูช่วยเขียนคำที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้บนกระดานแล้วครูฝึกนักเรียนสะกด
ชิ้นงาน
- เขียนคำ ศัพท์ที่มีพยัญชนะ ธ ธง ขึ้นต้น  พร้อมภาพ ประกอบลงในสมุดงาน
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ

  
Day (วัน)
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
ศุกร์
โจทย์
-นิทานพยัญชนะ
 เรื่อง น้องนาย น้องน้อย
- สรุปองค์ความรู้
คำถาม:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไร และมีตัวละครใดบ้าง”
ครื่องมือคิด :
Brainstorming
- Key Questions
- พฤติกรรมสมอง
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- นิทาน น้องนาย น้องน้อย




ขั้นนำ 
 - ครูเสนอนิทานเรื่อง น้องนาย น้อง น้อย บนหน้ากระดาน
ขั้นสอน
ชง :
- ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง ๑รอบ
เชื่อม :
- ครูอ่านเป็นประโยคให้นักเรียนอ่านตาม กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้จักตัวละครตัวใดบ้าง” นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูช่วยเขียนคำที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไว้บนกระดานแล้วครูฝึกนักเรียนสะกดอ่านคำ ๑ รอบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์
ใช้ :
- ให้นักเรียนเขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ น คนละ ๑๐ คำ
- นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมในรูปแบบ Mind mapping
ขั้นสรุป   
 ครูให้การบ้านนักเรียนโดยเขียนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า นา (น้า น่านเป็นต้น) คนละ๑๐ คน พร้อมวาดภาพประกอบ
ชิ้นงาน
- เขียนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ น คนละ ๑๐ คำ ลงในสมุดงาน
- Mind mapping  กิจกรรมการเรียนรู้
ภารงาน
สามารถอธิบาเกี่ยวกับนิทานที่ฟังได้
- สามารถพูดอธิบายความหมายของคำศัพท์
พูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
- สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสม

ความรู้
-สามารถนำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ได้เหมาะสม
ทักษะ
สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบ ของตนเองได้
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ
สามารถฟังและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 - เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกต่างๆได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น เช่น ตั้งใจฟัง ยกมือก่อนพูด ส่งงานตรงเวลาฯลฯ



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น