เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "..นิทานพยัญชนะ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) : นักเรียน สามารถคาดเดาเรื่องหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียนได้ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน ฟัง พูด เขียนที่ดีวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mappingเค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Quarter 2
หน่วยการเรียนเรื่อง “นิทานพยัญชนะ”
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้
- สร้างความคุ้นเคย
- นิทานพยัญชนะไทย
   ก่อนการเรียนรู้
สาระ/หลักภาษาไทย
- ทบทวนความรู้
- การคาดเดาเรื่อง
- วรรณกรรม
./๑ อ่านออกเสียงคำ พยัญชนะ
./๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน
./๑ เขียนคัดลายมือ คำ พยัญชนะ
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำ
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ
คำสั่งง่ายๆ
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดู
./๓ สามารถพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
./๕ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๑ บอกและเขียนพยัญชนะได้
./๒ เขียนสะกดคำ พยัญชนะ และ
บอกความหมาย
ของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานสำหรับเด็ก
./๓ ท่องจำ
บทอาขยานตามที่กำหนด
นักเรียนสามารถเขียนคัดลายมือ  อ่านและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน
การฟัง การดู และการพูด  และพูดแสดงความ ความคิด ความรู้สึกและจินตนาการได้อย่างอิสระ  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย 
เล่มที่ ๑ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
  (-)
- การอ่านบทร้อยแก้ว
- การแจกลูกคำ สะกดคำ
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ข้อความสั้นๆ และบทร้อยแก้ว
./๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ำเสมอ
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน
./๑ เขียนคัดลายมือ พยัญชนะ และแจกลูกคำ
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำ และประโยคง่ายๆ
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ
คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ พูดแสดงความคิดเห็นและอธิบายลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัว และ
การสะกดคำได้
./๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
./๕ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด


./๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ

./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือ
การฟังนิทานพยัญชนะ
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทยเล่มที่ ๑ (-) ได้ 
มีทักษะในการเขียน
คัดลายมือ  สามารถอ่าน และเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้  สามารถสะกดคำ โดยนำเสียงและรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ประสมเป็นคำอ่าน  เข้าใจความหมายและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ  และสามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกตาม
ความต้องการ และจินตนาการได้
อย่างอิสระ

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๒ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- การแจกลูกคำ สะกดคำ
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง คำ ตัวสะกดได้ถูกต้อง
./๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป๒/๑ อ่านออกเสียงข้อความและ
บทร้อยแก้วง่ายๆ ได้ถูกต้อง
./๔ ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด จากเรื่องที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน
./๑ เขียนคัดลายมือ  พยัญชนะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด และแจกลูกคำ
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำ และประโยคง่ายๆ
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ
คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
./๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
./๕ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๓ บอกสาระสำคัญของเรื่อง
ที่ฟังและดู


./๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนา
ของการสื่อสาร

./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือ
การฟังนิทานพยัญชนะ
./๒ ท่องจำ
บทอาขยานตามที่กำหนด
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๒ (-) ได้ 
มีทักษะในการเขียน
คัดลายมือ  สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ 
อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วได้ถูกต้อง  อ่านและเขียน
แจกลูกคำ และสะกดคำได้ถูกต้อง  และสามารถนำความรู้
ที่ได้จากการฟัง
การอ่านนิทานไปใช้
ในชีวิตได้สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๔


หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๓ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- มาตราแม่ ก กา
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง คำในมาตราแม่ ก กา และข้อความสั้นๆ
./๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากนิทาน
ที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน
./๑ อ่านออกเสียงข้อความและ
บทร้อยแก้วง่ายๆ
ได้ถูกต้อง
./๑ เขียนคัดลายมือ พยัญชนะคำในมาตราแม่ ก กา
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำ และประโยคง่ายๆ
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ
คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
./๕ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู


./๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้
ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร

./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือ
การฟังนิทานพยัญชนะ
./๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๓ (-) ได้
มีทักษะในการเขียน
คัดลายมือ  สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้  อ่านและเขียนคำตัวสะกดในแม่ ก กา ได้ถูกต้องสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ตามอักขรวิธี  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทาน ไปใช้
ในชีวิตได้  และมีนิสัยรักการอ่าน

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๕


หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๔ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- คำ กลุ่มคำ วลี
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ วลี ได้ถูกต้องชัดเจน
./๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากนิทานที่อ่าน
./๘ มีมารยาทในการอ่าน

./๑ เขียนคัดลายมือ คำ กลุ่มคำ
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำ กลุ่มคำ วลีและประโยคง่ายๆ
./๓ มีมารยาทในการเขียน
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
./๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด./๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
./๔ แต่งประโยคง่ายๆ จากคำ กลุ่มคำ และวลี
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก
./๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๔ (-) ได้
มีทักษะในการเขียนคัดลายมือ  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง  สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้  อ่านและเขียนคำ กลุ่มคำ วลี ได้ถูกต้อง  และนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทาน วรรณคดี และวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตได้


สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๖


หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๕ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- คำ กลุ่มคำ วลี
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ วลี ได้ถูกต้องชัดเจน
./๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากนิทาน
ที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน

./๑ เขียนคัดลายมือ คำ กลุ่มคำ
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำ กลุ่มคำ วลีและประโยคง่ายๆ
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๑ ฟังคำแนะนำ
คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
./๕ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู


./๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
./๔ แต่งประโยคง่ายๆ จากคำ กลุ่มคำ และวลี
./๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือ
การฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก
./๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรอง
ตามความสนใจ

นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทย เล่มที่ ๕ (-) ได้
มีทักษะในการเขียน
คัดลายมือ  สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ และคำคล้องจองสั้นๆ ได้  อ่านและเขียนคำ กลุ่มคำ วลี ได้ถูกต้อง  สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก  และจินตนาการได้อย่างอิสระ และนำความรู้
ที่ได้จากการฟัง
การอ่านนิทาน และวรรณกรรมไปใช้
ในชีวิตได้

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๗

หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๖ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- การแต่งประโยค
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและข้อความสั้นๆ ได้
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๔ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากนิทาน
ที่อ่าน
./๖อ่านหนังสือ
ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน
./๑ เขียนคัดลายมือ ตัวบรรจง
เต็มบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
./๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟัง
และดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๖ พูดสื่อสาร
ได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
./๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

./๒ ท่องจำ
บทอาขยานตามที่กำหนดและบท
ร้อยกรองตามความสนใจ
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
./๓ แสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับนิทาน
ที่อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทยเล่มที่ ๖ (-) ได้
มีทักษะในการเขียน
คัดลายมือ  สามารถอ่าน เขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้
มีทักษะในการอ่านและการแต่งประโยค
สามารถเขียนสื่อสารด้วยคำ ประโยค และสนทนาถาม ตอบได้
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดที่เหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๘


หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๗ (-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- การแต่งประโยค
- การเขียนบันทึกประจำวัน
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและข้อความสั้นๆ ได้
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๔ เล่าเรื่องย่อ
จากเรื่องที่อ่าน
./๖ อ่านหนังสือ
ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน

./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน

./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

./๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
./๓ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
นักเรียนสามารถอ่านนิทานพยัญชนะไทยเล่มที่ ๗ (-) ได้
มีทักษะในการอ่านและการแต่งประโยค
มีนิสัยรักการอ่าน
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทาน  แลวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตได้
สามารถเขียนบันทึกประจำวัน หรือบันทึกเรื่องราวสั้นๆ ได้
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดที่เหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๙


หน่วยการเรียนรู้
นิทานพยัญชนะไทย
เล่มที่ ๑-(-)
สาระ/หลักภาษาไทย
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- การเขียนเรื่องจากภาพ
- การประสมคำในมาตรา
แม่ ก กา
./๑ อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและข้อความสั้นๆ ได้
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากนิทาน
ที่อ่าน
./๖อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน
./๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน
./๒ เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์
./๓ เขียนบันทึกประจำวัน

./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๕ มีมารยาท
ในการฟัง การดู และ
การพูด
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระ
สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

./๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

./๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
./๑ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีทักษะ
ในการอ่าน และ
การแต่งประโยค
มีนิสัยรักการอ่าน
นำความรู้ที่ได้จาก
การฟัง การอ่านนิทาน  และวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตได้  สามารถเขียนเรื่องราวหรือแต่งนิทานจากภาพได้  และมีมารยาท
ในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูดที่เหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑๐


หน่วยการเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑
สาระ/หลักภาษาไทย
- สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทยเป็น
Mind Mapping
- มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
./๑ อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและข้อความสั้นๆ ได้
./๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๔ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
./๘ มีมารยาท
ในการอ่าน


./๑ เขียนคัดลายมือ คำ พยัญชนะ
./๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคได้ถูกต้อง ชัดเจน
./๓ มีมารยาท
ในการเขียน


./๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
./๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
./๓ บอกสาระ สำคัญของเรื่องที่ฟังและดู


./๒ เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆ
./๓ เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของ
การสื่อสาร
./๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
./๑บอกข้อคิด
ที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
 ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก
./๒ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรอง
ตามความสนใจ


นักเรียนสามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก
ความต้องการ และจินตนาการได้อย่างอิสระ  นำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทาน และวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตได้  อีกทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดที่เหมาะสม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น